02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Ekologické stavby

Čistiarne odpadových vôd

Dodržaním všetkých návrhových parametrov, technických noriem a technologických postupov výstavby dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich čistiarní odpadových vôd a požadovanú kvalitu vyčistenej vody na odtoku. Dlhoročné skúsenosti plne využívame pri usmerňovaní projektovej prípravy stavby pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Kvalitne zhotovené stavebné konštrukcie a technologické časti sú zárukou kvality nami zhotovených ekologických dielach

Už viac ako 50 rokov realizujeme

  • výstavbu nových čistiarní odpadových vôd,
  • rekonštrukcie a intenzifikácie jestvujúcich čistiarní odpadových vôd,
  • výstavbu a rekonštrukcie úpravní vôd a vodojemov,
  • výstavu retenčných nádrží,

Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov ako aj používaním sklolaminátových rúr pri výstavbe kanalizácií. Firma je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.

Referencie

ref_img_4.jpgref_img_2a.jpgref_img_1a.jpgref_img_3.jpg

Investor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Rožňava

Termín výstavby: 5/2019-12/2020

Realizácia:

Technické parametre ČOV po rekonštrukcii a rozšírení budú 22 954 EO.

ref_img_IMG_20180705_115945.jpgref_img_IMG_20180501_111520.jpgref_img_IMG_20180216_130003.jpg

Investor: STRABAG s.r.o.

Miesto: Nitra

Termín výstavby: 11/2017-8/2018

Realizácia:

Predmetom diela je vybudovanie otvorenej zemnej retenčnej nádrže rozmerov 280,0 x 8,0 m o celkovom objeme 2431,0 m3 do ktorej sú zaústené dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk kanalizáciou materiálu PP DN 300 až DN 500 v celkovej dĺžke 734,0 m. Zachytená dažďová voda v retenčnej nádrži je následne predčisťovaná v odlučovači ropných látok a privedená do čerpacej stanice, ktorá zabezpečuje ich prečerpávanie do recipientu cez výtlačné potrubie HDPE DN400 celkovej dĺžky 337,75 m.

ref_img_IMG_1506.jpgref_img_IMG_1540.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Rohožník (okres Malacky)

Termín výstavby: 8/2017-12/2018

Realizácia:

Technické parametre ČOV po rekonštrukcii a rozšírení budú 4000 EO

ref_img_ZM_COV3.jpgref_img_ZM_COV2.jpgref_img_ZM_COV1.jpg

Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Zlaté Moravce

Termín výstavby: 06/2015

Realizácia:

Technické parametre: 21 000 EO

ref_img_stropkov_7a.jpgref_img_stropkov_10a.jpgref_img_stropkov_2a.jpg

Investor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Stropkov

Termín výstavby: 5/2014 - 1/2016

Realizácia:

Technické parametre: 12 910 EO

ref_img__DSC1188-2a.jpgref_img__DSC1888a.jpgref_img__DSC1913a.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 10/2013 - 4/2015

Realizácia:

Technické parametre: 250 000 EO

ref_img_DSC07920.jpgref_img__DSC1896.jpgref_img__DSC1609-2.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Leopoldov

Termín výstavby: 2012

Realizácia:

Technické parametre: 5 500 EO

ref_img__DSC8818-2.jpgref_img__DSC2406.jpgref_img__DSC2285.jpg

Investor:

Miesto: Hurbanovo, Slovensko

Termín výstavby:

Realizácia:

Technické parametre: 9 291 EO

ref_img__DSC1712-2.jpgref_img_vl3.jpgref_img_vl4.jpg

Investor: obec Neded

Miesto: obec Neded

Termín výstavby: 05/2013 - 03/2014

Realizácia:

ref_img__DSC1152-2.jpgref_img__DSC1198-2.jpgref_img__DSC1207-2.jpg

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto: Handlová

Termín výstavby: 11/2011 - 10/2013

Realizácia:

ref_img_d2.jpgref_img_L5403924.jpgref_img_L5403929.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Dechtice

Termín výstavby: 09/2011 - 04/2013

Realizácia:

ref_img__DSC1850-2.jpgref_img_2-14.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 11/2005 - 10/2008

Realizácia:

ref_img_r.jpgref_img_r2.jpgref_img_r3.jpg

Investor: BVS a.s. Bratislava

Miesto: Bratislava - Rača

Termín výstavby: 06/2006 - 10/2007

Realizácia:

ref_img_my.jpgref_img_my2.jpgref_img_my3.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Myjava

Termín výstavby: 09/2005 - 10/2006

Realizácia:

ref_img_ac.jpgref_img_ac2.jpgref_img_ac3.jpg

Investor: Bouygues Batiment Intenational SA

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 08/2004 - 04/2005

Realizácia:

Technické parametre: 21 000 EO

Investor: PHARE, Regionálne združenie Veľká Domaša, n.o.

Miesto: Veľká Domaša

Termín výstavby: 12/2003 - 09/2004

Realizácia:

ref_img_app.jpgref_img_app2.jpgref_img_app3.jpg

Investor: AIG/Lincoln (USA)

Miesto: Lozorno

Termín výstavby: 05/2001 - 09/2001

Realizácia: