02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Ekologické stavby

Čistiarne odpadových vôd

Dodržaním všetkých návrhových parametrov, technických noriem a technologických postupov výstavby dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich čistiarní odpadových vôd a požadovanú kvalitu vyčistenej vody na odtoku. Dlhoročné skúsenosti plne využívame pri usmerňovaní projektovej prípravy stavby pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Kvalitne zhotovené stavebné konštrukcie a technologické časti sú zárukou kvality nami zhotovených ekologických dielach

Už viac ako 50 rokov realizujeme

  • výstavbu nových čistiarní odpadových vôd,
  • rekonštrukcie a intenzifikácie jestvujúcich čistiarní odpadových vôd,
  • výstavbu a rekonštrukcie úpravní vôd a vodojemov,
  • výstavu retenčných nádrží,

Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov ako aj používaním sklolaminátových rúr pri výstavbe kanalizácií. Firma je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.

Referencie

ref_img_ZM_COV3.jpgref_img_ZM_COV2.jpgref_img_ZM_COV1.jpg

Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Zlaté Moravce

Termín výstavby: 06/2015

Technické parametre: 21 000 EO

Realizované práce:

Predmetom projektu bolo rozšírenie a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, ktorá rieši čistenie splaškových odpadových vôd zo Zlatých Moraviec a okolitých obcí a vybudovanie ekologickej splaškovej kanalizácie v riešených intravilánových častiach mesta Zlaté Moravce, ako aj extraviláne v smere na obec Žitavany. Práce na ČOV prebiehali za jej plnej prevádzky. Vybudovaná bola gravitačná splašková kanalizácia s piatimi čerpacími stanicami, ktoré eliminujú nepriaznivé terénne podmienky a prečerpávajú odpadové vody do najbližšej šachty gravitačnej kanalizácie, odkiaľ sú odvádzané existujúcim potrubím do ČOV Zlaté Moravce na ich následnú likvidáciu.

ref_img_stropkov_7a.jpgref_img_stropkov_10a.jpgref_img_stropkov_2a.jpg

Investor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Stropkov

Termín výstavby: 5/2014 - 1/2016

Technické parametre: 12 910 EO

Realizované práce:

Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV Stropkov prispela k odkanalizovaniu mestskej časti Bokša, ako aj k odkanalizovaniz obcí Krušinec a Tisinec. Pri jej rozšírení sa riešila predovšetkým výmena kanalizačných zberačov, odľahčenie stoky, zvýšenie kapacity odľahčovacích komôr verejnej kanalizácie a celkové zvýšenie kapacity ČOV za spoľahlivej prevádzky, aj pri zvýšenom množstve odpadových vôd. ČOV Stropkov využíva biologické spôsob čistenia komunálnych vôd s odstraňovaním fosforu a dusíka.

ref_img__DSC1188-2a.jpgref_img__DSC1888a.jpgref_img__DSC1913a.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 10/2013 - 4/2015

Technické parametre: 250 000 EO

Realizované práce:

Intenzifikácia a modernizácia čistiarne odpadových vôd Petržalka mala prispieť k odkanalizovaniu podunajskej časti bratislavského regiónu. Nakoľko išlo o komplexné zmodernizovanie čistiarne a všetkých jej technológii, počas jej každodennej prevádzky, bolo potrebné rozdeliť ČOV na štyri alebo viaceré prúdy a práce boli vykonávané zároveň s jej prevádzkou. Rekonštrukciou prešlo hrubé predčistenie, mechanické čistenie, biologické čistenie, ducháreň, dávkovanie chemikálií a kalové hospodárstvo. Vybudovaná bola zmodernizovaná čistiareň odpadových komunálnych vôd s využitím biologického čistenia s odstraňovaním fosforu a dusíka, s minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

ref_img_DSC07920.jpgref_img__DSC1896.jpgref_img__DSC1609-2.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Leopoldov

Termín výstavby: 2012

Technické parametre: 5 500 EO

Realizované práce:

Navrhovaná stavba čistiarne odpadových vôd sa nachadzala v jestvujúcom areáli ČOV Leopoldov, pričom technologické objekty ČOV boli nefukčné. Dôraz sa kládol na rozšírenie areálu ČOV, jej rekonštrukciu a modernizáciu. Vybudovaná bola nová čistiareň odpadových komunálnych vôd s využitím mechanicko-biologického čistenia s odstraňovaním fosforu a dusíka, s minimálnymi prevádzakovými nákladmi. Mechanicky sa zabezpečilo predčistenie odpadových vôd s možným odľahčením dažďových vôd (pomer 1:4) a z biologického stupňa, ktorý odstraňuje rozpustené organické znečistenie prítomné v odpadovej vode. ČOV Leopoldov pracuje na báze biologického stupňa s aktiváciou aeróbnou stabilizáciou kalu, pričom aktivačný stupeň zodpovedá predradenej denitrifikácii. Optimálne prevádzkuje biologický stupeň v dvojlinkovom paralelnom usporiadaní.

ref_img__DSC8818-2.jpgref_img__DSC2406.jpgref_img__DSC2285.jpg

Investor:

Miesto: Hurbanovo, Slovensko

Termín výstavby:

Technické parametre: 9 291 EO

Realizované práce:

Účelom stavby bolo intenzifikovať jestvujúcu ČOV na čistnie komunálnych vôd technologicky i kapacitne zo súčasných 4070 EO na 9 291 EO. Navrhované objekty sa pripojili na existujúci prítok vody, merný objekt a na potrubia vyčistenej vody. Vybudované boli napríklad nové mechanické predčistenia, dažďová nádrž, čistiaca stanica, ducháreň, budova strojného spracovania kalu. Navrhnuté bolo technologické riešenie, ktoré by zabezpečilo čo najkvalitnejšie vyčistenie vody, nízke investičné náklady, ako aj nízke dlhodobo prevádkové náklady. Pri ČOV Hurbanovo boli použité moderné technológie membránovej separácie - MBR, systém aktivácie s predradenou denitrifikáciou. ČOV bola nadimenzovaná na odstraňovanie dusíka a fosfóru, ako aj na dažďové vody. Membránovou sedimentáciou sa dosahuje podstatne vyššia kvalita vyčistenej vody, ako pri bežnej separácii sedimentáciou v dosadzovacích nádržiach. Realizácia stavby prebiehala za plnej prevádzky ČOV

ref_img__DSC1712-2.jpgref_img_vl3.jpgref_img_vl4.jpg

Investor: obec Neded

Miesto: obec Neded

Termín výstavby: 05/2013 - 03/2014

Realizované práce:

- rozšírenie ČOV na 7000 EO

ref_img__DSC1152-2.jpgref_img__DSC1198-2.jpgref_img__DSC1207-2.jpg

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto: Handlová

Termín výstavby: 11/2011 - 10/2013

Realizované práce:

Stavba rieši zásadnú zmenu technológie ČOV, dôraz je kladený na kvalitu vyčistenej vody s rešpektovaním emisno – imisného princípu. Navrhované čistenie odpadových vôd je mechanicko – biologické s intenzívnym, zvýšeným odstraňovaním Nc a Pc. - 16 517 EO

ref_img_d2.jpgref_img_L5403924.jpgref_img_L5403929.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Dechtice

Termín výstavby: 09/2011 - 04/2013

Realizované práce:

Stavba rieši rekonštrukciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV na 4000 EO

ref_img__DSC1850-2.jpgref_img_2-14.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 11/2005 - 10/2008

Realizované práce:

Časť 2: Rekonštrukcia ČOV Trnava, FM 2003/SK/16/P/PE/017. 211 700 EO

ref_img_r.jpgref_img_r2.jpgref_img_r3.jpg

Investor: BVS a.s. Bratislava

Miesto: Bratislava - Rača

Termín výstavby: 06/2006 - 10/2007

Realizované práce:

DN 1800 sklolaminát 135,98 m, DN 1200 sklolaminát 54,54 m, dažďová retenčná nádrž 3 navzájom funkčne nezávislé monolitické nádrže, celkový objem nádrží 9 256 m3.

ref_img_my.jpgref_img_my2.jpgref_img_my3.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Myjava

Termín výstavby: 09/2005 - 10/2006

Realizované práce:

15 000 EO

ref_img_ac.jpgref_img_ac2.jpgref_img_ac3.jpg

Investor: Bouygues Batiment Intenational SA

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 08/2004 - 04/2005

Technické parametre: 21 000 EO

Realizované práce:

Čistiareň odpadových priemyselných vôd, ktorá zabezpečuje ekologicky efektívnu technológiu pre komplex priemyselných objektov jedného z najväčších výrobcov osobných automobilov na Slovensku, ktorého ročná produkcia je 300 000 áut ročne.

Investor: PHARE, Regionálne združenie Veľká Domaša, n.o.

Miesto: Veľká Domaša

Termín výstavby: 12/2003 - 09/2004

Realizované práce:

SR 0107.07.01 financované PHARE

ref_img_app.jpgref_img_app2.jpgref_img_app3.jpg

Investor: AIG/Lincoln (USA)

Miesto: Lozorno

Termín výstavby: 05/2001 - 09/2001

Realizované práce:

1200 EO, združený objekt pre čistenie odpadových vôd z priemyselného parku. Hlavný dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.