02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Inžinierske stavby

Vodovody a kanalizácie

Výstavba nových kanalizačných a vodovodných sietí všetkých priemerov, rekonštrukcia jestvujúcich sietí a výstavba retenčných nádrží, vodojemov, úpravní vody, čerpacích staníc je nosnou náplňou spoločnosti. Akciová spoločnosť má v tejto oblasti viac ako 50 ročné skúsenosti a dosahuje pri ich realizácii najvyššiu kvalitu, dlhú životnosť a spoľahlivosť. Pri výstavbe sú používané tradičné aj špičkové moderné technológie.

Realizujeme

  • Kompletnú realizáciu diela
  • Poradenskú činnosť a návrh riešenia
  • Obchodno–technickú prípravu
  • Dodávateľskú projektovú dokumentáciu
  • Dodávateľskú projektovú dokumentáciu
  • Dodávku požadovaných technológií

Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov ako aj používaním sklolaminátových rúr pri výstavbe kanalizácií. Firma je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.

Referencie

ref_img_IMG_20190905_073235.jpgref_img_IMG_20190711_112456_HDR.jpgref_img_IMG_20190710_104827_HDR.jpgref_img_IMG_20180508_152905.jpg

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Očová, Zvolenská Slatina (okres Zvolen)

Termín výstavby: 9/2017-11/2020

Realizácia:

Stavba pozostáva z realizácie gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 16,75 km, kanalizačných prípojok PVC DN 150 v celkovej dĺžke 5,33 km, vrátane domových šácht PVC DN 400 v počte 851 ks, výtlačného tlakového potrubia DN 40 v celkovej dĺžke 1,33 km vrátane domových čerpacích šácht v počte 30 ks, výtlačného tlakového potrubia DN 80 a DN 100 v celkovej dĺžke 0,85 km a 5 ks čerpacích staníc.

ref_img_20190915_190338.jpgref_img_20180627_143606.jpgref_img_20180627_142653.jpgref_img_20171129_083851.jpg

Investor: D4R7 Construction s.r.o.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 7/2017-11/2019

Realizácia:

Stavebné práce pozostávajú z prekládky oceľových vodovodov profilu DN 800 až DN 1200 v celkovej dĺžke 0,97 km, z prekládky vodovodov z tvárnej liatiny DN 1000 a DN 600 v celkovej dĺžke 0,24 km. Ďalej z prekládky teplovodu z materiálu oceľ 2 x DN 700 v celkovej dĺžke 1,35 km.

ref_img_IMG_20180827_161915.jpgref_img_IMG_20180827_160054.jpgref_img_20190809_141022.jpgref_img_20190708_085457.jpg

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Tornaľa

Termín výstavby: 12/2017-12/2020

Realizácia:

Stavba pozostáva z realizácie kanalizácie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 14,21 km, gravitačných kanalizačných prípojok PVC DN 150 v počte 948 ks a celkovej dĺžke 5,69 km, výtlačného tlakového potrubia DN 100 a DN 80 v celkovej dĺžke 0,78 km, domových čerpacích šácht v počte 37 ks vrátane príslušného výtlačného potrubia HDPE DN 50 v celkovej dĺžke 1,0 km.

ref_img_IMG_20190715_135850.jpgref_img_IMG_20190626_073957.jpgref_img_IMG_20190619_110029.jpg

Investor: DOPRASTAV - STRABAG

Miesto: Nitra

Termín výstavby: 4/2018-11/2019

Realizácia:

Stavba pozostáva z realizácie preložky vodovodu DN 200 až DN 700.

ref_img_P8084101.jpgref_img_P7243862.jpgref_img_IMG_20180705_171046.jpgref_img_130.jpg

Investor: Obec Čierny Balog

Miesto: Čierny Balog (okres Brezno)

Termín výstavby: 7/2016-6/2019

Realizácia:

Stavba pozostáva z realizácie kanalizácie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 25,67 km, kanalizačných prípojok PVC DN 150 v počte 1196 ks a celkovej dĺžke 5,12 km, výtlačného tlakového potrubia DN 80 v celkovej dĺžke 0,64 km, domových šácht PVC DN 400 v počte 1210 ks a 8 ks čerpacích staníc.

ref_img_IMG_20171011_094454[1].jpgref_img_IMG_20171011_094342[1].jpgref_img_IMG_20171011_094247[1].jpgref_img_IMG_20171011_094150[1].jpg

Investor: Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Miesto: Hronovce (okres Levice)

Termín výstavby: 7/2016-6/2018

Realizácia:

Vybudovaním kanalizačnej siete v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata a vybudovaním čističky odpadových vôd v Čate sa zabezpečil vyhovujúci spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd z Aglomerácie Hronovce. Predmetom diela bola realizácia gravitačnej kanalizácie PP DN 200 až DN 300 v celkovej dĺžke 25,24 km, tlakovej kanalizácie HDPE 75 až 160 DN v celkovej dĺžke 6,14 km vrátane 1226 ks domových prípojok, 73 ks združených domových prípojok a 23 čerpacích staníc. V rámci stavby bola vybudovaná ČOV s technickými parametrami 4200 EO.

ref_img_IMG_20180309_103830.jpgref_img_IMG_20180309_102541.jpgref_img_IMG_20180117_130428.jpgref_img_IMG_20171209_091643.jpg

Investor: ALPINE s.r.o.

Miesto: Nitra

Termín výstavby: 11/2017-9/2018

Realizácia:

Realizácia stavebných prác pozostáva z vybudovania kanalizácie pre odvádzanie dažďových vôd z parkovísk. Zrážkové vody sú zachytávané v uličných vpustoch DN 450 v počte 270 ks. Uličné vpuste sú prepojené prípojkami PVC DN 125 a DN 200 v celkovej dĺžke 4025,0 m so zberným potrubím PVC DN 300 v celkovej dĺžke 1664,0 m, ktoré je zaústené do retenčného potrubia DN 1700 a DN 1800 z odstredivo liateho sklolaminátu o celkovej dĺžke 1275,0 m. Následne sú zrážkové vody prečerpávané čerpacou stanicou cez výtlačné potrubie HDPE DN 125 dĺžky 137,0 m do odlučovača ropných látok, odkiaľ sú gravitačne zaústené do recipientu.

ref_img_IMG_20180516_141728.jpgref_img_IMG_20170616_133844.jpgref_img_IMG_20170615_124356.jpg

Investor: BEKOR s.r.o.

Miesto: Nitra

Termín výstavby: 5/2017-9/2017

Realizácia:

Stavba pozostáva z realizácie preložky vodovodu DN 600

ref_img_IMG_1675.jpgref_img_IMG_1695.jpg

Investor: Obec Moravské Lieskové

Miesto: Moravské Lieskové (okres Nové Mesto nad Váhom)

Termín výstavby: 6/2017-12/2018

Realizácia:

Cieľmi projektu sú výstavba gravitačnej stokovej siete a výstavba ČOV Moravské Lieskové. Predmetom diela sú stavebné práce na kanalizácii PP DN 250 až DN 600 v celkovej dĺžke 8,62 km, kanalizačných prípojkách PVC DN 150 v dĺžke 2,63 km, na výtlačnom potrubí HDPE DN100 v dĺžke 1,71 km, kanalizačných odbočeniach v počte 460 ks a čerpacích staniciach spolu s NN prípojkami v počte 7 ks.

ref_img_Screen Shot 2015-04-14 at 16.55.06.pngref_img_Screen Shot 2015-04-14 at 16.56.15.pngref_img_Screen Shot 2015-04-14 at 16.56.34.png

Investor: Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.

Miesto: Hurbanovo

Termín výstavby: 5/2013 - 8/2015

Realizácia:

ref_img_oc.jpgref_img_oc2.jpgref_img_oc3.jpg

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Miesto: Odpočívadlo Červeník PJP (v smere BA-PN)

Termín výstavby: 02/2013 - 11/2013

Realizácia:

Cieľom modernizácie pravostranného odpočívadla Červeník bolo zvýšenie kapacity parkovacích plôch a skvalitnenie možnosti krátkodobého odpočinku užívateľov diaľnice D1 spojeného s využitím poskytovaných služieb, s dôrazom na aktívny i pasívny odpočinok a na okolité prostredie. Postup výstavby bol navrhnutý tak, aby počas celej doby výstavby bola vedená verejná premávka. Rozčlenená bola na 3 samostatné fázy, postupne boli dávané do užívania jednotlivé časti stavebných objektov, pričom bola v maximálnej miere zachovaná prevádzka odpočívadla. Vybudovaním vznikli nové spevnené plochy, vnútorné komunikácie, vačšie parkovisko (41 parkovacích státí pre nákladné vozidlá, 3 pre autobusy, 39 miest pre osobné vozidlá a 2 parkovacie státie pre vozidlá telesne postihnutých) a zrekonštruované boli priestory oddychovej zóny.

ref_img_2-84.jpgref_img_DSC_7309.jpgref_img_DSC_7468.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Miesto: Trnava, Križovany nad Dudváhom, Opoj, Vlčkovce, Zavar

Termín výstavby: 03/2012 - 04/2014

Realizácia:

Účelom plánovanej stavby skupinového vodovodu je vyriešiť zásobovanie pitnou vodou združenia obcí: Križovany nad Dudváhom, Zavar, Šúrovce, Vlčkovce a Opoj. Súčasne vytvorí predpoklad pre budúci odber vody pri plánovanom využití územia medzi bodom napojenia a zástavbou predmetných obcí v katastri mesta Trnava a obce Zavar.

ref_img__DSC5700.jpgref_img_06062012032-2.jpgref_img_DSC_7482.jpg

Investor: obec Vydrník

Miesto: Vydrník (okres Poprad)

Termín výstavby: 12/2012 - 03/2014

Realizácia:

ref_img_28.jpgref_img_38.jpgref_img_DSC_7244.jpg

Investor: Mesto Levice

Miesto: Levice

Termín výstavby: 04/2012-08/2013

Realizácia:

ref_img__DSC1755-3.jpgref_img__DSC2015-2.jpgref_img_02.jpg

Investor: BQN s.r.o.

Miesto: Čierna voda - Chorvátsky Grob

Termín výstavby: 08/2011 - 07/2013

Realizácia:

ref_img__DSC1840.jpgref_img__DSC5838-2.jpgref_img_st34.jpg

Investor: Mesto Stupava

Miesto: Stupava, okres Malacky

Termín výstavby: 04/2009 - 12/2011

Realizácia:

ref_img__DSC1758.jpgref_img_DSC_7237.jpgref_img_DSC_7412.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Leopoldov, Červeník

Termín výstavby: 06/2009 - 11/2011

Realizácia:

ref_img__DSC1921-2.jpgref_img__DSC5771.jpgref_img_2-85.jpg

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto: južná časť oblasti Veľký Krtíš

Termín výstavby: 10/2007 - 08/2010

Realizácia:

ref_img_2-4.jpgref_img_2-21.jpgref_img_or.jpg

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto: Oravský región

Termín výstavby: 10/2006 - 08/2009

Realizácia:

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Trnavský kraj

Termín výstavby: 06/2006 - 06/2009

Realizácia:

Časť 1: Kanalizácia, FM 2003/SK/16/P/PE/017.

ref_img__DSC1781.jpgref_img__DSC1919.jpgref_img__DSC1992-2.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: KÚ Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo

Termín výstavby: 07/2007 - 12/2008

Realizácia:

ref_img__DSC1773.jpgref_img__DSC1882-2.jpgref_img_lkt.jpg

Investor: Obec Rovinka

Miesto: Rovinka

Termín výstavby: 04/2007 - 10/2007

Realizácia:

ref_img_ls.jpgref_img_ls2.jpgref_img_ls3.jpg

Investor: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Miesto: Senec

Termín výstavby: 07/2005 - 12/2006

Realizácia:

ref_img__DSC1915-2.jpgref_img_gen1.jpgref_img_gen2.jpg

Investor: Mesto Levice

Miesto: Levice

Termín výstavby: 01/2006 - 11/2006

Realizácia:

ref_img_Malacky1.jpgref_img_Malacky2.jpgref_img_Malacky3.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Bratislava; k.ú. Lamač, Záhorská Bystrica

Termín výstavby: 09/2005 - 05/2006

Realizácia:

ref_img_pht1.jpgref_img_pht2.jpgref_img_pht3.jpg

Investor: PSA PEUGEOT CITROËN

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 06/2003 - 10/2005

Realizácia:

ref_img_zavar1.jpgref_img_zavar2.jpgref_img_zavar3.jpg

Investor: J & T GLOBAL, a.s.

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 03/2005 - 09/2005

Realizácia:

ref_img__DSC1756-2.jpgref_img__DSC5653-2.jpgref_img_rek.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 03/2003 - 04/2005

Realizácia:

ref_img__DSC1777.jpgref_img_moch.jpgref_img_moch1.jpg

Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Nové Zámky - Černík - Paňa - Vráble - Levice - Zlaté Moravce

Termín výstavby: 1995 - 2004

Realizácia:

ref_img__DSC1939-2.jpgref_img_2-106.jpgref_img_vd.jpg

Investor: PHARE, Regionálne združenie Veľká Domaša

Miesto: Veľká Domaša

Termín výstavby: 12/2003 - 09/2004

Realizácia:

ref_img_chr.jpgref_img_chr2.jpgref_img_chr3.jpg

Investor: PHARE, MČ Bratislava Petržalka

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 02/2004 - 09/2004

Realizácia:

ref_img_mp.jpgref_img_mp2.jpgref_img_mp3.jpg

Investor: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. (od 2003 je nástupníckou organizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Miesto: Malacky

Termín výstavby: 12/2001 - 04/2004

Realizácia:

ref_img__DSC5816.jpgref_img_DSC_7232.jpgref_img_DSC_7295.jpg

Investor: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. (od 2003 je nástupníckou organizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Miesto: Lozorno

Termín výstavby: 03/2001 - 12/2002

Realizácia:

ref_img_P5020028.jpgref_img_P5020033.jpgref_img_P5020034.jpg

Investor: AIG/Lincoln (USA)

Miesto: Lozorno

Termín výstavby: 06/2001 - 05/2002

Realizácia:

Hlavný dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.